The Dark Knight trailer audio + Toy Story video = Awesome.

(Via Ezra Klein)